NAŠE SLUŽBY

Projekčná činnosť

V oblasti železničného, cestného, pozemného staviteľstva spoločnosť SUDOP Košice a.s. vypracováva všetky stupne projektových dokumentácii v zmysle platných zákonov, noriem a vyhlášok:

 • technické, ekonomické, dopravno-technické a hlukové štúdie
 • vypracovanie projektov EIA, zámerov pre potreby zistenia vplyvu stavby na životné prostredie
 • dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • dokumentácie pre stavebné povolenie
 • dokumentácie pre výber dodávateľa
 • dokumentácie pre realizáciu stavby
 • dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Počas vypracovávania predmetných stupňov projektov sa zodpovední zástupcovia spoločnosti pravidelne zúčastňujú výrobných porád, resp. v prípade záujmu investora a dodávateľa sú prítomní na pravidelných kontrolných dňoch na stavbe.

Komplexná inžinierska činnosť

Spoločnosť SUDOP Košice a.s. zastrešuje vlastnými alebo v prípade nutnosti aj inými kapacitami komplexné práce spojené s vybavovaním a riadením projektov. Súčasťou komplexnej činnosti je aj zabezpečenie:

 • geodetických meraní pred ale aj počas realizácie projektových dokumentácií,
 • geodetické merania pred, počas ale aj po realizácii stavebných diel a objektov,
 • zabezpečenie realizácie inžiniersko-geologických a hydrogeologických prieskumných diel vrátane základných návrhov prípadných sanačných opatrení,
 • zabezpečenie právoplatných územných a iných rozhodnutí na príslušných stavebných úradoch ako aj stavebných a iných povolení pre potreby začatia realizácie stavebných prác,
 • vydanie kolaudačných rozhodnutí po dokončení stavebných prác,
 • komplexné služby v oblasti majetkovo-právneho vysporiadania,
 • a mnoho ďalších.

Výhodou priameho riešenia komplexných činností je zabezpečená vysoká efektivita pri riadení projektov a schopnosť zabezpečenia chodu činností v rôznych stupňoch a fázach projektu. V prípade nutnosti je spoločnosť SUDOP Košice a.s. schopná začleniť sa v ktoromkoľvek čase prípravy projektu do jeho ukončenia k spokojnosti objednávateľa.

Technické poradenstvo

Pre potreby získania technických posudkov, návrhov ale aj kontroly projektových dokumentácií a stavebných postupov je spoločnosť SUDOP Košice a.s. výhodným riešením. Ako špecialisti na jednotlivé profesie a komplexné celky v oblasti železničného, cestného a pozemného staviteľstva, mostných konštrukcií a geotechniky sme schopní vypracovať technické posudky pre objednávateľa na vysokej kvalitatívnej úrovni vo veľmi krátkom čase.

Medzi technické poradenstvo patria aj:

 • technické obhliadky havarijných stavov,
 • podpora a realizácia autorského dozoru v procese výstavby stavebných diel.

Konzultačná činnosť

V prípade záujmu investora, objednávateľa ale aj dodávateľa stavebných prác pri riešení projektových dokumentácií je spoločnosť SUDOP Košice a.s. otvorená aj možnosti ďalších konzultácií. Svojím partnerom ponúkame priamu komunikáciu na vysokej technickej a odbornej úrovni.

V prípade nutnosti je možné riešiť stavebno-technické problémy aj priamo na stavbe. V prípade požiadaviek objednávateľa, spoločnosť SUDOP Košice a.s. zabezpečuje aj vypracovávanie vizualizácii a vizuálneho predstavenia stavebného diel či už formou statickej alebo dynamickej pohybovej vizualizácie.

Výskum a vývoj

Zamestnanci spoločnosti SUDOP Košice a.s. sa neustále vzdelávajú a oboznamujú s novými technológiami a druhmi aplikácií v praxi. Spoločnosť SUDOP Košice a.s. bola od roku 2010 do roku 2015 členom technickej komisie TK 14 zriadenou Slovenským ústavom technickej normalizácie, kde sa aktívne zaoberala vytváraním nových národných príloh hlavne v oblasti geotechniky a revidovaním jestvujúcich noriem s ohľadom na rýchly vývoj v tejto oblasti.

Spoločnosť SUDOP Košice a.s. má záujem sa ďalej rozvíjať v oblasti výskumu a vývoja v oblasti stavebníctva, aby neustále držala trend nových možností a technológii v stavebníctve.