PROFIL SPOLOČNOSTI

SUDOP - pôvodne Štátny ústav dopravného projektovania bol zriadený 17. novembra 1953 ako samostatný rozpočtový útvar Ministerstva dopravy bývalej ČSSR určený pre odvetvie železničnej dopravy a plnil funkciu generálneho projektanta v príprave investícií v rezorte s celoštátnou pôsobnosťou. Ústav sídlil v Prahe, závody mal vo viacerých mestách. Košice boli jedným z nich. V roku 1991 sa SUDOP Košice stal štátnym podnikom. V roku 1992 sa štátny podnik pretransformoval na akciovú spoločnosť SUDOP Košice a.s. .

SUDOP Košice a.s. pokračuje v úspešnej tradícii ako projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť. Prezentuje sa ponukou komplexných služieb pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, inžinierskych a priemyselných stavieb so zameraním na železnice. Prioritou súčasnosti je príprava projektov modernizácií železničných tratí V. paneurópskeho koridoru.

Od roku 2006 sa spoločnosť SUDOP Košice a.s. stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti REMING CONSULT a.s., čím obe spoločnosti získali veľký prínos pri výmene skúseností a dobrej spolupráci medzi kvalifikovanými a zodpovednými zamestnancami.

Hlavné ciele

Hlavnými cieľmi spoločnosti SUDOP Košice, a.s. je

  • poskytovať všetky služby v súlade s politikou kvality k všeobecnej spokojnosti svojich zákazníkov,
  • zabezpečovať kvalitné a včasné plnenie všetkých zmluvných vzťahov,
  • plniť hospodársky plán vo všetkých ukazovateľoch so zameraním na zvýšenie vlastných výkonov,
  • garantovať kvalitu služieb neustálym zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov na všetkých úrovniach,
  • dbať na to, aby meno spoločnosti bolo vždy spájané s pojmami kvalita, spoľahlivosť, odbornosť, kreatívnosť, estetika a ekologická disciplína,
  • smerovať všetko úsilie a výsledky spoločnosti k spoločenskej zodpovednosti, k vytváraniu trvalých hodnôt v celospoločenskom záujme.

Členstvo

Spoločnosť SUDOP Košice a.s. sa aktívne zapája nielen v oblasti projektovania, inžinierskej a konzultačnej činnosti, ale aktívne sa podieľa aj na rozvoji nových trendov v stavebníctve. Veľkým prínosom je aj začlenenie samotnej spoločnosti alebo zamestnancov do dôležitých organizácií potrebných pre neustály rast stavebníctva. Medzi takéto organizácie a spoločnosti patria aj:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) – podporuje záujmy členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, propaguje ich činnosť a chráni ich profesijnú reputáciu. Presadzuje do praxe členov Asociácie etický kódex a princípy výkonu profesie konzultačných inžinierov ako ich definuje FIDIC a EFCA a aktívne spolupracuje s partnerskými asociáciami v iných krajinách sveta.
www.sace.sk

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) – podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby, chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti, prispieva k rozvoju výstavby a stavebníctva a uplatňuje najnovšie odborné poznatky v praxi, podporuje odborné vzdelávanie a dbá o rast odbornosti inžinierov.
www.sksi.sk

SYSTÉM KVALITY

Profil spoločnosti

Certifikát systému manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám
STN EN ISO 9001: 2016

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizačná štruktúra